Granty

  • Małgorzata Pisarska-Jamroży (kierownik) – Rozpoznanie świadectw trzęsień Ziemi w osadach plejstoceńskich generowanych przez ruchy glaciizostatyczne w otoczeniu basenu Morza Bałtyckiego (2016-2019).
  • Tomasz Zieliński (kierownik) – Plejstoceńskie osady aluwialne i glacifluwialne: porównanie cech litologicznych, próba weryfikacji dotychczasowych modeli (2014-2017).
  • Małgorzata Pisarska-Jamroży (kierownik) – Funkcjonowanie systemu: sandrowego i pradolinnego w czasie ostatniego zlodowacenia w Polsce NW w świetle badań sedymentologicznych (2011-2015).
  • Wojciech Stankowski (kierownik) – Materia pozaziemska oraz skutki jej upadku na przykładzie czwartorzędowych osadów wybranych obszarów Wielkopolski i Estonii (2003-2006).
  • Wojciech Stankowski (kierownik) – Extraterrestrial material and impact structures in Poland and Estonia (2003-2005).